KALENDARIUM SZEROCKIEJ SZKOŁY


Informacje pochodzą z publikacji „Jubileusze. Szkic monograficzny Szerokiej. 721 lat Szerokiej. 200 lat kościoła parafialnego. 30 lat Szkoły Podstawowej nr 18. 30 lat KWK „Borynia”. Parafia p.w. Wszystkich Świętych, Szeroka 2001”, opracowanej przez Przyjaciół szerockiej szkoły, Państwa Helenę i Leona Białeckich.
Wiadomości o szerockiej szkole należą do najstarszych, jakie się o wiejskich szkołach na ziemi pszczyńskiej zachowały w źródłach


1550-60

W Szerokiej istniała katolicka szkoła parafialna. Nauczycielem był w niej żak Walenty – pisarz gminny. Fakt ten potwierdza zapis z 1653 roku.


1586

Urząd rektora, czyli żaka pełnił Andriss Schüller, po nim Andrzej Schüller.


1628

W opisie kościoła umieszczono wzmiankę o budynku szkoły, który był bardzo zniszczony.


1652

Wzmianka, że w napadzie na zagrodę siodłaka brał udział nauczyciel szkoły Rostek.


1679

Urban Połomski na miejscu zburzonych zabudowań farskich zbudował na własny koszt stodołę i dom, w którym uczył dzieci, a za wydzierżawione pole płacił 10 talarów czynszu rocznie proboszczowi krzyżowickiemu. W ciągu 100 lat w szerockiej szkole pracowały trzy pokolenia Połomskich.


Dawna pruska szkoła świecka powszechna


1770-1780

Po okresie pobierania nauki przez szerockie dzieci w Krzyżowicach nauczycielem w Szerokiej został Florian Prochaska.


1780-1793

Nauczycielem był Jan Prochaska – syn Floriana.


1793-1817

Za Karola Dudy drewniana szkoła wybudowana przez gminę składała się z 2 izb i 2 komór. Do obejścia należał mały chlew, stodoła i ogród. Dane z 1816 roku: w okresie zimy 95 dzieci uczęszczało do szkoły, latem jedynie 11 - z powodu robót polowych w gospodarstwach.


1817-1822

Jako nauczyciel pracował Józef Jenske.


1822-1827

Wolną posadę nauczyciela w Szerokiej przejął Golucki Józef. Za jego czasów rozebrano drewniany budynek i wybudowano pierwszą murowaną szkołę.


1828-1839

Służbę w szkole pełnił Jan Cyganek. W 1833 roku do tutejszej szkoły należało 123 dzieci. W latach 1830/31 szerocki wikariusz podległy proboszczowi krzyżowickiemu Tobiusz Marx - członek rozwiązanego zakonu zakwaterował się w szkole.


1839-1887

Posadę nauczyciela objął Jan Michał Ryszka /Miech/ i kierował szkołą blisko 50 lat – zmarł w roku 1892, spoczywa na tutejszym cmentarzu. W 1871 roku szkoła liczyła 161 uczniów. Paulina Winkler pierwsza uczyła robót kobiecych (1873 rok). Do roku 1874 uczono w języku polskim. W 1878 roku wybudowano studnię dla potrzeb szkoły. Od 1881 roku władze szkolne przydzieliły szkole nauczyciela pomocniczego – 210 uczniów, dwie klasy. Rok później inspektor szkolny zarządził szkołę czteroklasową.


1887-1889

Posadę kierownika szkoły na dwa lata objął Hugo Schuster.


1889-1909

Józef Twardy urzędował w Szerokiej aż do odejścia na emeryturę. W roku 1896 szkole przydzielono trzeciego nauczyciela, a w 1906 czwartego. W 1902 roku na parceli nr 158 położonej powyżej szkoły i budynku gospodarczego powstał nowy, murowany, dwuizbowy, piętrowy budynek z mieszkaniami dla nauczycieli.


1909-1921

Kierownikiem szkoły został Jan Winkler – ostatni kierownik dawnej, pruskiej i niemieckiej, szkoły, a zarazem pierwszy polski kierownik, gdyż w roku 1921 zadeklarował się, że jest człowiekiem o polskich przekonaniach. Szkoła liczyła już 255 uczniów (1912 rok), w roku 1913 dobudowano więc do budynku szkolnego lewe skrzydło od strony zachodniej, a w 1915 oddano nowy budynek przeznaczony wyłącznie dla kierownika szkoły. W 1920 roku rodzice przestali posyłać dzieci do szkoły, żądając polskiego nauczyciela, którym został Leon Białecki.


Pierwsze lata nauki w Szerokiej po włączeniu do Polski


1921-1932

Koniec nauczania w języku niemieckim. Nauczali polscy nauczyciele – rodowici Ślązacy i z Polski centralnej, kierownikiem został Klichta, a po nim pochodzący z Berlina Hoffman, który twierdził, że Polskę pokochał.


1932-1935

Kierownikiem szkoły został Franciszek Ferenc. W Szerokiej powstała Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III z klasami od I - VIII.


1935-1939

Tadeusz Migdałek został pierwszym kierownikiem naszej szkoły, który nie pełnił funkcji organisty. W roku 1939 szkoła liczyła 215 uczniów.


Szkoła w czasie okupacji


1939

Wybuch II wojny światowej.


1940

Otwarta została okupacyjna szkoła licząca 165 uczniów


1942-1944

Na „Rojkówce” działało przedszkole dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.


1945.03.25

Niemcy opuścili Szeroką.


Szkoła w czasach PRL-u


1945.05.07

Tadeusz Migdałek reaktywował szkolnictwo - szkoła liczyła 194 uczniów.


1945.09.01

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego - grono nauczycieli liczyło pięciu nauczycieli.


1951

Śmierć kierownika szkoły Tadeusza Migdałka.


1956

Przedmiot religia na 2 lata w czasie "odwilży" wrócił do szkoły.


1969

Utworzenie w starej szkole 2 sal zastępczych, na poczcie - 3, w Bazie Hotelowej - 4.


1970

Szkoła liczyła 459 uczniów.


1971

Oddany został budynek nowej szkoły - jej Zakładem Opiekuńczym została KWK Borynia.


1972

Szkole zostało nadane imię Mikołaja Kopernika.


1975

Szerocka szkoła przyjęła nazwę Szkoły Podstawowej nr 18 im. M. Kopernika.


1980

Z funkcji wicedyrektora zrezygnował L. Białecki.


1981

Odszedł na emeryturę dyrektor Paweł Ździebło - jego stanowisko przejął Józef Borowski, a wicedyrektorem została Irena Kasperowicz, która rok później objęła stanowisko dyrektora. Wicedyrektorem została Jadwiga Łopaciuk.


1984

Definitywne usunięte zostały krzyże z sal szkolnych.


1985

Szkoła otrzymała sztandar.


Szkoła po roku 1989


1990

Wprowadzona została nauka religii i zawieszono w szkole krzyże.


1991

Ze stanowisk ustąpiły - Irena Kasperowicz i Jadwiga Łopaciuk.


1991.08.31

Na stanowiska dyrektora i wicedyrektora powołani zostali Andrzej Wyroba i Jadwiga Rudzka.


1995

Nauka dzieci SP-18 prowadzona była również w Domu Katechetycznym.


2000

W Szerokiej zostało otwarte Gimnazjum nr 3 – dyrektorem została Agnieszka Mazur. Do szerockiego gimnazjum należały także dzieci uczące się w Boryni.


2007

Od 1 września stworzony został Zespół Szkół nr 12 - połączono Szkołę Podstawową nr 18 z Gimnazjum nr 3. Stanowiska dyrektora i wicedyrektora objęły Agnieszka Gałuszka i Cecylia Kieć.