RADA RODZICÓW

Nr konta Komitetu Rodzicielskiego przy
Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu – Zdroju
PKO O/Jastrzębie – Zdrój
96 1020 2472 0000 6502 0018 1172


Plan spotkań z rodzicami na rok szkolny 2016/2017


 • 20 – 21 IX 2016 - Organizacja roku szkolnego, WSO, statut, plany pracy wychowawczej, plan pracy pedagoga, dziennik elektroniczny.
 • 22 - 23 XI 2016 - Informacja o postępach w nauce, sprawy bieżące.
 • 7 – 8 II 2017 - Informacja o ocenach śródroczych. Wyniki klasyfikacji śródrocznej.
 • 4 – 5 IV 2017 - Informacja o postępach w nauce, organizacja egzaminów.
 • V 2017 - Informacja o ocenach proponowanych, sprawy wychowawcze.


  W roku szkolnym 2016/2017 składka na komitet rodzicielski wynosi 40 zł.
  Skład Rady Rodziców


  Przewodnicząca : Renata Wróbel
  Zastępca przewodniczącego : Monika Czylok
  Skarbnik : Anna Grzonka
  Sekretarz : Izabela Lubas
  Ksiegowa : Katarzyna Antończyk
  Komisja rewizyjna: Kornelia Gruner, Anna Kowalik

  Rada Rodziców
   (do pobrania)


  Rodzice w szkole
   (do pobrania)


  Poradnie
   (do pobrania)


  Dziecko z nadwagą
   (do pobrania)

  1. Rada Rodziców jest społecznym organem działającym w ramach systemu oświaty, reprezentującym ogół rodziców uczniów. Rada Rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów wspiera działalność statutową Szkoły.
  2. Rada Rodziców wybierana jest po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (rady rodziców uczniów danej klasy), którzy wybierani będą w tajnym głosowaniu przez zebranie rodziców tego oddziału (klasy). Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez siebie, w którym określić należy w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady. Regulamin działalności nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
  3. Rada Rodziców może występować do:

 • Dyrektora Szkoły;
 • innych organów Szkoły (np. Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego);
 • organu prowadzącego Szkołę;
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
  4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły, programu profilaktyki;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
 • opiniowanie zgody na podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, której statutowym celem działalności jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;
 • wnioskowanie i opiniowanie decyzji Dyrektora o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
 • inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla Szkoły;
 • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności w celu pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczenie ich na potrzeby Szkoły;
 • środki, o których mowa w punkcie 8, są przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym. Zasady ich wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców.