REKRUTACJA


1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez szkołę znajduje się w zakładce „RODO” na naszej stronie internetowej.
2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do naszej szkoły.
3.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez szkołę przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.”Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klasy
I Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sławika w Jastrzębiu-Zdroju na rok szkoły 2021/2022 (do pobrania.pdf)

Rodzice kandydatów do I klas


Przypominamy o konieczności złożenia przez rodziców kandydatów do klas I potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia oraz o kompletność składanych wniosków. Komisja rekrutacyjna ponownie zbierze się w dniach 16-18 czerwca 2021 i zostaną rozpatrzone wnioski, które wpłynęły po I terminie składania dokumentów i odbędzie się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.


Komisja rekrutacyjna
dyrektor szkołyLista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy I Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sławika
w Jastrzębiu-Zdroju na rok szkoły 2021/2022


 (do pobrania.pdf)
Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I
Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sławika w Jastrzębiu-Zdroju
na rok szkoły 2021/2022


 (do pobrania.pdf)
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sławika w Jastrzębiu–Zdroju
ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022:

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły dokonują zapisu w formie „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej”
Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dokonują zapisu w formie „Wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej”.
W związku z zaistniałą sytuacją zgłoszenia można dokonywać poprzez skrzynkę email (poczta@sp18.jastrzebie.pl) przesyłając zeskanowany dokument lub zdjęcie tego dokumentu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 324715839


ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY
 (do pobrania.pdf)

REGULAMIN REKRUTACJI
 (do pobrania.docx)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
 (do pobrania.docx)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU
 (do pobrania.doc)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE
DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO
 (do pobrania.docx)

POTWIERDZENIE WOLI
 (do pobrania.docx)