RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( zwanym dalej w” RODO”) , informujemy, że:

1. administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sławika
Osiedle 1000 – lecia 9 44-268 Jastrzębie - Zdrój ,
e-mail: poczta@sp18.jastrzebie.pl, telefon/fax: 32 4715839
1. z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres Szkoła Podstawowa nr 18, Osiedle 1000 – lecia 9, 44-268 Jastrzębie – Zdrój
lub elektronicznie na adres email: iodpusz@wp.pl

2. dane osobowe przetwarzamy w celu: - realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457).
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159).
Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203,ze zm.) - a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wizerunek) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
1. dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa, a także innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych jednostki ;
2. dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej jednostki, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub do czasu cofnięcia zgody;
3. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
4. osoba, której dane dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych , na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO,
5. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje :
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
6. administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Bezpieczna praca z komputerem i w internecie
 (do pobrania.pdf)